четвъртък, 15 юни 2017 г.

Izhodno nivo Infomratika IX class

1. Посочете кои са категориите на информацията
 A. ? получена и доставена
B. ? отразена и материализирана
C. ? получена и препратена
D. ? отразена, получена и препратена
2. Кои са основните информационни дейности
A. ? събиране, преработване, съхраняване, разпространяване
B. ? събиране, преименуване, изтриване
C. ? преработване, доставяне, отпечатване
D. ? разпространяване
3. Определението за алгоритъм е:
A. ? система от указния, която задава сложни действия и реда на изпълнението им, за да се получи определен резултат
B. ? сложни действия , които имат определен резултат
C. ? система от указния, която задава елементарни действия и реда на изпълнението им,за да се получи определен резултат
D. ? система от указния, която задава прости и сложни действия
4. Кои от изброените са свойства на алгоритмите
A. ? дистрибутивност, конюнктивност
B. ? ефективност, формалност, определеност
C. ? безкрайност, неопределеност, наличност
D. ? безкрайност, неопределеност
5. Посочете определението за бройна система
A. ? система за пресмятане на определени стойности
B. ? съвкупност от действия, за получаване на резултат
C. ? съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата
D. ? съвкупност от цифри
6. Посочете верният отговор на превръщането на числото 23 от десетична бройна система в двоична бройна система
A. ? 10011
B. ? 11100
C. ? 10111
D. ? 10110
7. Посочете верният отговор на превръщането на числото 10101 от двоична бройна система в десетична бройна система
A. ? 52
B. ? 106
C. ? 39
D. ? 21
8. Знакът „v” се ползва за означаване на :
A. ? логическо умножение
B. ? логическо събиране
C. ? логическо отрицание
D. ? логическо деление
9. Знакът „¬ ” се използва за означаване на :
A. ? логическо отрицание
B. ? логическа променлива
C. ? логическа функция
D. ? конюнкция
10. Кое от изброените е определение за дискретизация:
A. ? процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в прекъсната
B. ? процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в дискретна
C. ? процес на шифрирано предаване на данни
D. ? процес на дешифрирано предаване на данни
11. Посочете на колко бита е равен 1 МВ
A. ? 1 048 576
B. ? 1 000 000
C. ? 1 124 000
D. ? 1 024
12. Коя от изброените видове памети е изменяема
A. ? ROM
B. ? EPROM
C. ? RAM
 D. ? ROM и EPROM
13. Името на Джон Фон Нойман се свързва с :
A. ? създаване на първия алгоритъм
B. ? откриване на редица закони в математиката
C. ? създаване на първата автоматична изчислителна машина
D. ? изобретяване на първия микропроцесор
14. Чрез комуникационните периферни устройства един компютър :
A. ? съхранява данни
B. ? обменя данни с други компютри
C. ? се свързва с централния процесор
D. ? се свързва с оперативната памет
15. Операционната система е :
A. ? част от периферията
B. ? част от приложния софтуер
C. ? самостоятелна част, несвързана с нищо
D. ? част от базовия софтуер
16. Драйверите са:
A. ? елементи на централния процесор
B. ? програми,управляващи периферните устройства
C. ? част от базовия софтуер
D. ? транслатори
17. Модемите са :
A. ? маршрутизатори
B. ? устройства, които раздават IP адреси
C. ? част от телефона
D. ? устройства,които могат да преобразуват компютърно представени данни в сигнали за пренос и обратно
18. TCP/IP е :
A. ? чипсета на дънната платка
B. ? процесора на видеокартата
C. ? системна програма на Windows
D. ? мрежов протокол
19. Файл се нарича :
A. ? структура от данни , организирани в еднотипни директории
B. ? част от операционната система
C. ? съвкупност от данни с уникално име, организирана по определен начин
D. ? определени данни, организирани в папки
20. Приложният софтуер е предназначен за :
 A. ? поддръжка на операционната система
B. ? решаване на конкретни задачи на крайния потребител
C. ? управление на централния процесор
D. ? подпомагане на Управляващото Устройство
21. Абзацът е :
A. ? завършено изречение
B. ? редица от букви, имаща някакъв смисъл
C. ? текст , който се състои от едно или повече изречения
 D. ? най-малката неделима единица
22. Всяка клетка на таблицата може да съдържа:
A. ? текст, число или формула
B. ? само текст
 C. ? число и текст
D. ? само числа и формули
23. Оперативната памет е:
A. ? постоянна памет, чието съдържание не се губи при изключване на компютъра
B. ? изменяема памет, чието съдържание се губи при изключване на компютъра
C. ? външна постоянна памет
D. ? част от централния процесор
24. Контролерът е :
A. ? връзка между централния процесор и АЛУ
B. ? връзка между централния процесор и системната шина
C. ? част от операционната система
D. ? необходим посредник, който управлява работата на механиката на периферията
25. Zip устройствата служат за :
A. ? заместител на флопидисковото устройство
B. ? създаване на архивни файлове
C. ? връзка с принтера
D. ? връзка с външни твърди дискове
26. Интернет се състои :
A. ? само от сървъри
B. ? от сървъри и потребителски компютри
C. ? само от потребителски компютри
D. ? само от ISP
27. Итерфейса е част от :
A. ? приложния софтуер
B. ? фирмения софтуер
C. ? средствата за разработка
D. ? базовия софтуер

Няма коментари:

Публикуване на коментар