четвъртък, 15 юни 2017 г.

Izhodno nivo Informacionni tehnologii X class

 1. Периферните устройства се наричат още:
  1. системни
  2. входно-изходни
  3. приложни
  4. софтуерни
 2. Твърдия диск е физическо устройство, което служи за:
  1. съхраняване на вируси
  2. отпечатване на файлове
  3. сканиране
  4. съхраняване на данни
 3. В компютърна конфигурация, една от основните характеристики на централния процесор е:
  1. тактова честота
  2. честота на опресняване
  3. разделителна способност
  4. скорост на трансфер
 4. Броят на операциите, които се изпълняват от централния процесор за една секунда, се измерват в:
  1. килобайтове
  2. разрядност
  3. мегахерци
  4. тактова честота
 5. RAM е съкращение на
  1. Read Always Memory
  2. Read Access Memory
  3. Random Access Memory
  4. Random Area Memory
 6. 1024 KB са равни на:
  1. 1 МВ
  2. 1 ТВ
  3. 1 GB
  4. 1 В
 7. Една компютърна система не може да работи без наличието на:
  1. централен процесор
  2. мрежова карта
  3. мишка
  4. принтер
 8. При описание на компютърната конфигурация размерът на екрана на монитора е даден в:
  1. сантиметри
  2. дециметри
  3. инчове
  4.  милиметри
 9. Текстова информация в компютъра може да се въвежда чрез:
  1. принтер
  2. клавиатура
  3. звукова карта
  4. монитор
 10. Към периферните устройства спада:
  1. централен процесор
  2. оперативна памет
  3. скенер
  4. звукова карта
 11. Една от основните характеристики на монитора в компютърната система е:
  1. трансферна скорост
  2. честота на опресняване
  3. разрядност
  4. тактова честота
 12. Кое е вярно едновременно за RAM и ROM?
  1. енергозависима памет
  2. енергонезависима памет
  3. памет, в която се записват данни
  4. памет, съдържаща фабрично записани данни
 13. В компютърната конфигурация изходно устройство е:
  1. мишка
  2. клавиатура
  3. процесор
  4. принтер
 14. Кое от изброените сравнения е вярно:
  1. 1МB > 1GB
  2. 1MB > 1KB
  3. 1KB > 1GB
  4. 1TB < 1GB
 15. Какво е значението на думата хардуер?
  1. програмно осигуряване
  2. език за програмиране
  3. апаратна част на компютъра
  4. драйвери за устройства
 16. Модемът се използва за:
  1. свързване на компютъра чрез телефонната линия с друг компютър
  2. свързване на компютъра в локална мрежа
  3. свързване на компютъра с принтер
  4. свързване на компютъра със скенер
 17. Наборното поле представлява
  1. областта от документа, наречена FOOTER
  2. областта от документа, наречена HEADER
  3. всички полета в заедно в документа
  4. областта от документа, където се въвежда основния текст
 18. BIOS представлява
  1. базова входно - изходна система
  2. програма за управление на монитора
  3. драйвер за видеокартата
  4. драйвер за дънната платка
 19. Запаметяването на текстов документ се осъщесвява с командата:
  1. File Page → Setup
  2. Format → Font
  3. Edit → Select All
  4. File → Save
 20. Опцията Split cells
  1. разделя една клетка на повече клетки
  2. обединява много клетки в една
  3. обединява много редове в един
  4. разделя една колона на повече колони
 21. При оптичните дискове данните се четат/записват с помощта на
  1. лазерен лъч
  2. опипвач
  3. механичен четец
  4. магнитна глава
 22. Коя от изброените команди е най-подходяща за изтриване:
  1. Pastе
  2. Copy
  3. Font
  4. Cut
 23. Форматиране на устройство се извършва чрез командата
  1. del
  2. format
  3. deltree
  4. replace
 24. Функцията CROP действа като
  1. изрязва изображението
  2. намалява контраста на изображението
  3. изтрива изображението
  4. увеличава контраста на изображението
 25. Изгледът Web Layout представлява
  1. изглед на документа като макет на Web страница
  2. изглед на документа за предпечат
  3. изглед на слоеве
  4. изглед за вмъкване на изображение
 26. Менюто Auto Shapes ни предоставя възможност да
  1. подравняваме автоматично фигури
  2. вмъкваме стандартни геометрични фигури
  3. оцветяваме стандартни геометрични фигури
  4. поставяме сенки на геометрични фигури
 27. Кой от изброените елементи е съставна част на централния процесор:
  1. СС
  2. ТСУ
  3. СУ
  4.   АЛУ
 28. Форматирането на ниво символ се осъществява от командата:
  1. Edit → Select All
  2. Format → Font
  3. File → Page Setup
  4. File → Save
 29. Клавишът ENTER се използва за:
  1. започване на нов абзац
  2. поставяне на интервал между думите
  3. изписване на главна буква
  4. преминаване на нов ред
 30. За да маркираме целият текст трябва да изберем командата:
  1. Edit → Paste
  2. Ctrl + Home
  3. Edit → Select All
  4. Ctrl + Shift
 31. При форматирането на текст е неоходимо предварително той да е:
  1. копиран
  2. изтрит
  3. маркиран
  4. преместен
 32. Текстовите файлове, които създава MS Word, имат разширение:
  1. .jpg
  2. .gif
  3. .exe
  4. *.doc
 33. Тактовата честота на процесора се измерва във
  1. Hz
  2. Volt
  3. Wat
  4. Lmn
 34. Чрез опцията Fixed column width
  1.   се задава фиксирана широчина на колоната
  2. се задава фиксирана височина на колоната
  3. се задава фиксирана височина на реда
  4. се задава фиксирана широчина на реда
 35. Основната характеристика на RAM паметта е:
  1.   че е енергозависима
  2. че е с голям обем
  3. че е сменяема
  4. че е енергонезависима
 36. Ориентацията на листа се определя от:
  1. Edit → Select All
  2.  Format → Font
  3. File → New
  4. File → Page Setup 
37. Основните структури, които се използват при изграждането на база данни са:
а/ йерархична, мрежова, релационна;
б/ йерархична, мрежова;
в/ релационна.
38. Основните типове данни са:
а/ Text; Memo; Number; Date/Time; Currency; Autonumber; Yes/No; OLE;
б/ Byte; Long Integer; Integer; Single Double;
в/ General Date; Long Date; Short Date; Long Time;
39. Поле наричаме стойностите съотвестващи на :
а/ отделните редове;
б/ отделните колони;
в/ цялата таблица.
40. Редовете в таблица могат ли да бъдат избирани за ключ:
а/ Да;
б/ Не;
в/ Нито едно от посочените.
41. Кой от радиобутоните служи за създаване на нова база от данни при първоначално стартиране на Access:
а/ Blank Database;
б/ Database Wizard;
в/ Open an Existing Database.
42.       Кои са основните обекти, които се използват при работа в Access:
а/ Tables; Queries; Forms; Reports; Macros; Modules;
б/ Tables; Queries; Forms; Reports;
в/ Tables; Queries; Macros; Modules.
43.       Възможно ли е данните в даден запис на база данни да бъдат от един и същи тип:
а/ Да;  б/ Не; в/ Нито едно от посочените.
44.       Кой от бутоните в обек Tables се използва за отваряне на съществуваща таблица с възможност на извършване на промени в структурата на дадена таблица:
а/Open;           б/ Design;       в/ New.
45.       Как се сменя избраното за ключ поле на таблицата:
а/ с клавиш Backspace;      
б/ с командата Delete Rows;
в/ като се избере друго поле за ключ.
46.       При  работа с  таблица  данните могат да се сортират:
а/ по две или повече полета;
б/ само по едно поле;
в/ не подлежи на сортиране.
47.       Какво трябва да зададем в полето Match на прозореца Find, ако търсим съвпадение на данните в цялото поле:
а/ Start of Field;
 б/ Any Part of Field;
в/ Whole Field.
Име
Фамилия
Успех от приемен изпит
Иван
Георгиев
           < 4.00
48.       Заявката , илюстрирана таблично, има следния резултат :


а/ Списъкът на номерата, имената и фамилиите на учениците, които имат успех под 4.00 на приемния изпит и не се казват “Иван Георгиев”;
б/ Списъкът на имената и фамилиите на учениците, които имат успех под 4.00 на приемния изпит и се казват “Иван Георгиев”;
в/Списъкът на имената и фамилиите на всички ученици, които имат успех по-голям от 4.00 на приемния изпит и не се казват “Иван Георгиев”.
49.       Възможно ли е включването на изображения в етикета на справката:
а/ Да;
б/ Не;

в/ Нито едно от посочените.

Izhodno nivo Infomratika IX class

1. Посочете кои са категориите на информацията
 A. ? получена и доставена
B. ? отразена и материализирана
C. ? получена и препратена
D. ? отразена, получена и препратена
2. Кои са основните информационни дейности
A. ? събиране, преработване, съхраняване, разпространяване
B. ? събиране, преименуване, изтриване
C. ? преработване, доставяне, отпечатване
D. ? разпространяване
3. Определението за алгоритъм е:
A. ? система от указния, която задава сложни действия и реда на изпълнението им, за да се получи определен резултат
B. ? сложни действия , които имат определен резултат
C. ? система от указния, която задава елементарни действия и реда на изпълнението им,за да се получи определен резултат
D. ? система от указния, която задава прости и сложни действия
4. Кои от изброените са свойства на алгоритмите
A. ? дистрибутивност, конюнктивност
B. ? ефективност, формалност, определеност
C. ? безкрайност, неопределеност, наличност
D. ? безкрайност, неопределеност
5. Посочете определението за бройна система
A. ? система за пресмятане на определени стойности
B. ? съвкупност от действия, за получаване на резултат
C. ? съвкупност от знакове и правила, чрез които се записват числата
D. ? съвкупност от цифри
6. Посочете верният отговор на превръщането на числото 23 от десетична бройна система в двоична бройна система
A. ? 10011
B. ? 11100
C. ? 10111
D. ? 10110
7. Посочете верният отговор на превръщането на числото 10101 от двоична бройна система в десетична бройна система
A. ? 52
B. ? 106
C. ? 39
D. ? 21
8. Знакът „v” се ползва за означаване на :
A. ? логическо умножение
B. ? логическо събиране
C. ? логическо отрицание
D. ? логическо деление
9. Знакът „¬ ” се използва за означаване на :
A. ? логическо отрицание
B. ? логическа променлива
C. ? логическа функция
D. ? конюнкция
10. Кое от изброените е определение за дискретизация:
A. ? процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в прекъсната
B. ? процесът на преобразуване на непрекъснатата информация в дискретна
C. ? процес на шифрирано предаване на данни
D. ? процес на дешифрирано предаване на данни
11. Посочете на колко бита е равен 1 МВ
A. ? 1 048 576
B. ? 1 000 000
C. ? 1 124 000
D. ? 1 024
12. Коя от изброените видове памети е изменяема
A. ? ROM
B. ? EPROM
C. ? RAM
 D. ? ROM и EPROM
13. Името на Джон Фон Нойман се свързва с :
A. ? създаване на първия алгоритъм
B. ? откриване на редица закони в математиката
C. ? създаване на първата автоматична изчислителна машина
D. ? изобретяване на първия микропроцесор
14. Чрез комуникационните периферни устройства един компютър :
A. ? съхранява данни
B. ? обменя данни с други компютри
C. ? се свързва с централния процесор
D. ? се свързва с оперативната памет
15. Операционната система е :
A. ? част от периферията
B. ? част от приложния софтуер
C. ? самостоятелна част, несвързана с нищо
D. ? част от базовия софтуер
16. Драйверите са:
A. ? елементи на централния процесор
B. ? програми,управляващи периферните устройства
C. ? част от базовия софтуер
D. ? транслатори
17. Модемите са :
A. ? маршрутизатори
B. ? устройства, които раздават IP адреси
C. ? част от телефона
D. ? устройства,които могат да преобразуват компютърно представени данни в сигнали за пренос и обратно
18. TCP/IP е :
A. ? чипсета на дънната платка
B. ? процесора на видеокартата
C. ? системна програма на Windows
D. ? мрежов протокол
19. Файл се нарича :
A. ? структура от данни , организирани в еднотипни директории
B. ? част от операционната система
C. ? съвкупност от данни с уникално име, организирана по определен начин
D. ? определени данни, организирани в папки
20. Приложният софтуер е предназначен за :
 A. ? поддръжка на операционната система
B. ? решаване на конкретни задачи на крайния потребител
C. ? управление на централния процесор
D. ? подпомагане на Управляващото Устройство
21. Абзацът е :
A. ? завършено изречение
B. ? редица от букви, имаща някакъв смисъл
C. ? текст , който се състои от едно или повече изречения
 D. ? най-малката неделима единица
22. Всяка клетка на таблицата може да съдържа:
A. ? текст, число или формула
B. ? само текст
 C. ? число и текст
D. ? само числа и формули
23. Оперативната памет е:
A. ? постоянна памет, чието съдържание не се губи при изключване на компютъра
B. ? изменяема памет, чието съдържание се губи при изключване на компютъра
C. ? външна постоянна памет
D. ? част от централния процесор
24. Контролерът е :
A. ? връзка между централния процесор и АЛУ
B. ? връзка между централния процесор и системната шина
C. ? част от операционната система
D. ? необходим посредник, който управлява работата на механиката на периферията
25. Zip устройствата служат за :
A. ? заместител на флопидисковото устройство
B. ? създаване на архивни файлове
C. ? връзка с принтера
D. ? връзка с външни твърди дискове
26. Интернет се състои :
A. ? само от сървъри
B. ? от сървъри и потребителски компютри
C. ? само от потребителски компютри
D. ? само от ISP
27. Итерфейса е част от :
A. ? приложния софтуер
B. ? фирмения софтуер
C. ? средствата за разработка
D. ? базовия софтуер

понеделник, 12 юни 2017 г.

MS Word 2010, Обработка на текст в раздел Home, група Font, ОБЯВА

Отворете нов текстов документ в MS Word 2010. Запишете го под името Obyava.
Въведете следния текст по редове:
На 1 ред въведете: Обява
На 2 ред: Приятели от ТПГ Mария Kюри“, каним ви да вземете участие в събитието
На 3 ред: „моят клас – живот в снимки и колажи“,
На 4 ред: в който да покажете вашия клас пред другите.
На 5 ред: Очакваме материалите ви на e-mail адрес: pernik.tpg@gmail.com
На 6 ред: Може да участвате със снимки, коментари към снимките, презентации.
На 7 ред: Броят на снимките за всеки клас да не надвишава 30 броя.
На 8 ред: Очакваме ви!
На 9 ред: Краен срок 2 декември 2017 г.
Направете следната обработка на текста в раздел Home, група Font:

Стъпка 1. На 1 ред с текст Обява:  задайте размер на шрифта 70
Стъпка 2. На редове 2, 4 и 5, 6, 7, 9  задайте размер на шрифта 16
Стъпка 3. На ред 3 задайте размер на шрифта 18, удебелен/Bold.
Стъпка 4. На ред 8 направете размер на шрифта 18, удебелен.
Стъпка 5. Селектирайте целия текст и дайте Font - Comic Sans MS.
Стъпка 6. На ред 1 задайте следните ефекти:
В група Font , командата Text Effects(1) изберете Shadow (2) -> Perspective(3): Perspective Diagonal Upper Right

Стъпка 7. На ред 1 задайте цвят от командата за Color: Red, Accent 2

Стъпка 8. От командата Text Effects(1) изберете Glow(2) – Glow Variations (3) – Red, 8 pt glow, Accent color 2Стъпка 9. Текстът „моят клас – живот в снимки и колажи“, задайте всички букви да са големи и задайте цвят/Color: Red, Accent 2

и текстов ефект(1)-> Reflection (2) -> Reflection Variations(3)-> Full Reflection, 8 pt offset

След обработката обявата трябва да изглежда по начина показан на снимката: