вторник, 5 юни 2018 г.

НВО - 2018, тренировъчна сесия, НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – решение на практическата задача "Доклад за летните температури"


УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА - Климат - ДОКЛАД ЗА ЛЕТНИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ ОТ ТРЕНИРОВЪЧНА СЕСИЯ МАЙ 2018

................................................................................................................................
За тази задача са предоставени данни във файл Climate.xls, който ще намерите в ТУК.
Училищен еко-клуб разполага с данни за средните месечни температури в периода 1991-2011 г. Създайте кратък доклад, базиран на предоставените данни, с оценка на тенденцията за промяна на средната годишна температура за периода 2005-2009 година.
Докладът трябва да е на една страница с размер А4, с портретна ориентация. Размерът на шрифта на текста и другите обекти в доклада се подбират така, че информацията в него да бъде добре структурирана и лесна за четене. В текста трябва да са спазени книжовноезиковите норми на българския език.
Докладът трябва да съдържа следните елементи:
·         Заглавие – „Доклад за летните температури“
·         Таблица с най-висока средномесечна температура и месеца, в който е достигната в периода 2005-2009 г. 
Година
2005
2006
2007
2008
2009
Най-висока средномесечна температура


Месец


Данните за температурите да бъдат закръглени до един знак след десетичната запетая.
·         Средна температура за летните месеци юни, юли и август за периода 2005-2009. Стойността за температурата да се закръгли до един знак след десетичната запетая и да сe обозначи със символ „°“ за градус. Информацията се представя центрирано на страницата и е отделена от останалия текст с 2 хоризонтални линии (отгоре и отдолу). 
·         Диаграма, представяща изменението на най-високите средни месечни температури за периода. Диаграмата трябва да има заглавие, обозначение на осите и легенда.
·         Извод за тенденцията на изменение на най-високата температура в периода.
·         Дата (Посочва се датата на изготвяне на доклада)
·         Изготвил доклада (посочва се „Координатор на Училищен еко-клуб“. Не се пише име на човек, за да се запази анонимността.)
·         Обозначава се място за подпис на координатора.
Запишете доклада във файл в PDF формат с име Doklad и изпратете чрез системата за оценяване.
.................................................................................................................................
РЕШЕНИЕ:
РАЗРАБОТКА В ЕКСЕЛСКИЯ ФАЙЛ: CLIMATE.EXL ВИЖТЕ ТУК.
РАЗРАБОТКА В ТЕКСТОВИЯ ДОКУМЕНТ: ДОКЛАД ВИЖТЕ ТУК.
ГОТОВ PDF ДОКЛАД: Doklad.PDF ВИЖТЕ ТУК.

събота, 5 май 2018 г.

НВО - 2016, НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – решение на практическата задача "Доклад за зимните температури" HBO


МОДУЛ 2
ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА
ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС от 2016 г.
УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА
За тази задача са предоставени данни във файл Climate.xls, който ще намерите в ресурсите
Условието на задачата може да свалите от тук.

Училищен еко-клуб разполага с данни за средните месечни температури в периода 1991-2011 г. Създайте кратък доклад, базиран на предоставените данни, с оценка на тенденцията за промяна на средната годишна температура за периода 2004-2008 година.
Докладът трябва да е на една страница с размер А4, с портретна ориентация. Размерът на шрифта на текста и другите обекти в доклада се подбират така, че информацията в него да бъде добре структурирана и лесна за четене. В текста трябва да са спазени книжовноезиковите норми на българския език.
Докладът трябва да съдържа следните елементи:
·         1. Заглавие„Доклад за зимните температури“         

     Отварете програмата MS Word. Убедете се, че документа е с портретна ориентация и добавете нужния текст като заглавие. Аз избирам размер на шрифта 20 и тип - Arial. Центрирам заглавието.