НВО - 2016, НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – решение на практическата задача "Доклад за зимните температури" HBO


МОДУЛ 2
ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА
ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – X КЛАС от 2016 г.
УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА
За тази задача са предоставени данни във файл Climate.xls, който ще намерите в ресурсите
Условието на задачата може да свалите от тук.

Училищен еко-клуб разполага с данни за средните месечни температури в периода 1991-2011 г. Създайте кратък доклад, базиран на предоставените данни, с оценка на тенденцията за промяна на средната годишна температура за периода 2004-2008 година.
Докладът трябва да е на една страница с размер А4, с портретна ориентация. Размерът на шрифта на текста и другите обекти в доклада се подбират така, че информацията в него да бъде добре структурирана и лесна за четене. В текста трябва да са спазени книжовноезиковите норми на българския език.
Докладът трябва да съдържа следните елементи:
·         1. Заглавие„Доклад за зимните температури“         

     Отварете програмата MS Word. Убедете се, че документа е с портретна ориентация и добавете нужния текст като заглавие. Аз избирам размер на шрифта 20 и тип - Arial. Центрирам заглавието.


 Портретна ориентация.

    2. Таблица с най-ниската средна месечна температура и месеца, в който е достигната в периода 2004 - 2008 г. и Данните за температурите да бъдат закръглени до един знак след десетичната запетая.

Година
2004
2005
2006
2007
2008
Най-ниска средна месечна температура

Месец


Вмъквам таблицата от условието в документа под заглавието:

Отварям файла Climate.xls  от който ще извлека информацията за най-ниските температури и месеците в периода 2004 - 2008 година.
Маркирам редовете с тези години. Избирам клетка О5 и от реда за функция отварям диалоговия прозорец Insert Function. Ако не виждам функцията MIN, изписвам в кутията за търсене на функции името ѝ и я избирам. Следвайте стъпки от 1 до 4 по снимката отдолу.

Натиснете ОК.
Отваря се нов диалогов прозорец Function Arguments. Проверете дали е избран правилно диапазонът от клетки. В случая са клетки от А5 до N5. Търсим минимална температура, затова можем да оставим този диапазон, ако искаме да се коректни напълно, трябва са изберем начална клетка С5.

В случая и с двата диапазона, резултата ще е еднакъв. (-1.6).
Резултатът в документа е, че тази функция се приложи на всички редове.
Сега трябва да запишем по години най-ниската температура и месеца, в който е била тя.
Маркирам с различни цветове, за да ми е лесно.
Запишете под някакво име работата си в текстовия документ.

 И натиснете Save в кеселския, за да имате промените към момента.
Прехвърлям информацията от екселския в текстовия документ. Сравнявам двата документа. Ето резултата:

3.  Средна температура от температурите в зимните месеци декември, януари и февруари в периода 2004-2008 г. Стойността за температурата да се закръгли до един знак след десетичната запетая и да сe обозначи със символ „°“ за градус.
Информацията се представя центрирано на страницата и е отделена от останалия текст с 2 хоризонтални линии (отгоре и отдолу).
За тази част от условието в екселския документ изтеглям информацията отдолу под главната таблица в нова. 
Умишлено поставям в колоната с годините, след всяка една по буква г, за да направя в тези клетки програмата да го чете като текст, а не като цифра.
Сега пристъпвам към усредняване на температурите за този период и месеци.
Избирам клетка Е26. Избирам реда за функции (1) и от прозореца Average (3).

Изберете ОК.
Отваря за нов прозорец. Погледнете дали е коректен диапазона. Да и натиснете ОК.
Бързо размножете формулата.

Сега трябва да усредним получения резултат в клетка Е31. Правим го познатия начин.


Стойността за температурата да се закръгли до един знак след десетичната запетая и да сe обозначи със символ „°“ за градус.
Записваме в текстовия документ за доклада 0.80С. Като за градусите използваме командата Superscript въвеждаме 0 и след това отмаркираме и въвеждаме С.
Информацията се представя центрирано на страницата и е отделена от останалия текст с 2 хоризонтални линии (отгоре и отдолу).
Вмъкваме две хоризонтални линии отгоре и отдолу на този абзац. Като избирам Insert -> Shapes -> Line. Изчертавам фигурата, която в случая е линия.
Резултата:
Може да придадем форматиране на двете линии. Изберете двете линии.  От раздела Drawing Tools ->в секция Shape Styles ->изберете бутона Shape Outline ->и команда Weight ->с размер 1 1/2. Имате удебелени линии.

4. Диаграма, представяща изменението на най-ниските средни месечни температури за периода. Диаграмата трябва да има заглавие, обозначение на осите и легенда.
За това условие отиваме в екселския документ и изтегляме отново нужната ни информация.
Убедете се, че е маркирана таблицата и от раздел Insert -> секция Charts ->изберете тип диаграма Line->  подтип Line with Markers.
Имаме следното:
Диаграмата трябва да има заглавие, обозначение на осите и легенда. С вмъкването на диаграмата се активира нов раздел Chart Tools. От подраздела Design -> в секция Chart Layouts ->изберете Layout 10. В него имаме място и за име на осите и за легенда.

Правим нужните текстови промени в Axis Title и измествам кутията с легендата. Трябва да отбележа, че всеки елемент в диаграмата може да бъде местен, форматиран и обработван като отделна част. Ето моя резултат.
Виждам, че заглавието на диаграмата може да се допълни.
За още по-точна информация вмъкнете до всяка точка от диаграмата стойността, на която съответстват градусите. Това става от Chart Tools -> Layout-> Data Labels -> Left.
Копираме диаграмата и я поставяме в Доклада.
5.  Извод за тенденцията на изменение на най-ниската температура в периода.
Под диаграмата трябва да опишем какво е изменението на най-ниските температури за този период. Ето нашият извод:
6. Дата (Посочва се датата на изготвяне на доклада)

·       7. Изготвил доклада (посочва се „Координатор на Училищен еко-клуб“. Не се пише име на човек, за да се запази анонимността.)
·      8.  Обозначава се място за подпис на координатора.
Вмъкваме нужната информация и я форматираме. 

Последно огелждаме документа. Правим навсякъде текста да е с шрифт Times New Roman и размер 12. Малко форматиране на таблицата и ето резултата.
9. Запишете доклада във файл в PDF формат с име Doklad и изпратете чрез системата за оценяване.

Имаме в pdf формат документа, който може да изпратим за оценяване.


 Успех!