четвъртък, 15 юни 2017 г.

Izhodno nivo Informacionni tehnologii X class

 1. Периферните устройства се наричат още:
  1. системни
  2. входно-изходни
  3. приложни
  4. софтуерни
 2. Твърдия диск е физическо устройство, което служи за:
  1. съхраняване на вируси
  2. отпечатване на файлове
  3. сканиране
  4. съхраняване на данни
 3. В компютърна конфигурация, една от основните характеристики на централния процесор е:
  1. тактова честота
  2. честота на опресняване
  3. разделителна способност
  4. скорост на трансфер
 4. Броят на операциите, които се изпълняват от централния процесор за една секунда, се измерват в:
  1. килобайтове
  2. разрядност
  3. мегахерци
  4. тактова честота
 5. RAM е съкращение на
  1. Read Always Memory
  2. Read Access Memory
  3. Random Access Memory
  4. Random Area Memory
 6. 1024 KB са равни на:
  1. 1 МВ
  2. 1 ТВ
  3. 1 GB
  4. 1 В
 7. Една компютърна система не може да работи без наличието на:
  1. централен процесор
  2. мрежова карта
  3. мишка
  4. принтер
 8. При описание на компютърната конфигурация размерът на екрана на монитора е даден в:
  1. сантиметри
  2. дециметри
  3. инчове
  4.  милиметри
 9. Текстова информация в компютъра може да се въвежда чрез:
  1. принтер
  2. клавиатура
  3. звукова карта
  4. монитор
 10. Към периферните устройства спада:
  1. централен процесор
  2. оперативна памет
  3. скенер
  4. звукова карта
 11. Една от основните характеристики на монитора в компютърната система е:
  1. трансферна скорост
  2. честота на опресняване
  3. разрядност
  4. тактова честота
 12. Кое е вярно едновременно за RAM и ROM?
  1. енергозависима памет
  2. енергонезависима памет
  3. памет, в която се записват данни
  4. памет, съдържаща фабрично записани данни
 13. В компютърната конфигурация изходно устройство е:
  1. мишка
  2. клавиатура
  3. процесор
  4. принтер
 14. Кое от изброените сравнения е вярно:
  1. 1МB > 1GB
  2. 1MB > 1KB
  3. 1KB > 1GB
  4. 1TB < 1GB
 15. Какво е значението на думата хардуер?
  1. програмно осигуряване
  2. език за програмиране
  3. апаратна част на компютъра
  4. драйвери за устройства
 16. Модемът се използва за:
  1. свързване на компютъра чрез телефонната линия с друг компютър
  2. свързване на компютъра в локална мрежа
  3. свързване на компютъра с принтер
  4. свързване на компютъра със скенер
 17. Наборното поле представлява
  1. областта от документа, наречена FOOTER
  2. областта от документа, наречена HEADER
  3. всички полета в заедно в документа
  4. областта от документа, където се въвежда основния текст
 18. BIOS представлява
  1. базова входно - изходна система
  2. програма за управление на монитора
  3. драйвер за видеокартата
  4. драйвер за дънната платка
 19. Запаметяването на текстов документ се осъщесвява с командата:
  1. File Page → Setup
  2. Format → Font
  3. Edit → Select All
  4. File → Save
 20. Опцията Split cells
  1. разделя една клетка на повече клетки
  2. обединява много клетки в една
  3. обединява много редове в един
  4. разделя една колона на повече колони
 21. При оптичните дискове данните се четат/записват с помощта на
  1. лазерен лъч
  2. опипвач
  3. механичен четец
  4. магнитна глава
 22. Коя от изброените команди е най-подходяща за изтриване:
  1. Pastе
  2. Copy
  3. Font
  4. Cut
 23. Форматиране на устройство се извършва чрез командата
  1. del
  2. format
  3. deltree
  4. replace
 24. Функцията CROP действа като
  1. изрязва изображението
  2. намалява контраста на изображението
  3. изтрива изображението
  4. увеличава контраста на изображението
 25. Изгледът Web Layout представлява
  1. изглед на документа като макет на Web страница
  2. изглед на документа за предпечат
  3. изглед на слоеве
  4. изглед за вмъкване на изображение
 26. Менюто Auto Shapes ни предоставя възможност да
  1. подравняваме автоматично фигури
  2. вмъкваме стандартни геометрични фигури
  3. оцветяваме стандартни геометрични фигури
  4. поставяме сенки на геометрични фигури
 27. Кой от изброените елементи е съставна част на централния процесор:
  1. СС
  2. ТСУ
  3. СУ
  4.   АЛУ
 28. Форматирането на ниво символ се осъществява от командата:
  1. Edit → Select All
  2. Format → Font
  3. File → Page Setup
  4. File → Save
 29. Клавишът ENTER се използва за:
  1. започване на нов абзац
  2. поставяне на интервал между думите
  3. изписване на главна буква
  4. преминаване на нов ред
 30. За да маркираме целият текст трябва да изберем командата:
  1. Edit → Paste
  2. Ctrl + Home
  3. Edit → Select All
  4. Ctrl + Shift
 31. При форматирането на текст е неоходимо предварително той да е:
  1. копиран
  2. изтрит
  3. маркиран
  4. преместен
 32. Текстовите файлове, които създава MS Word, имат разширение:
  1. .jpg
  2. .gif
  3. .exe
  4. *.doc
 33. Тактовата честота на процесора се измерва във
  1. Hz
  2. Volt
  3. Wat
  4. Lmn
 34. Чрез опцията Fixed column width
  1.   се задава фиксирана широчина на колоната
  2. се задава фиксирана височина на колоната
  3. се задава фиксирана височина на реда
  4. се задава фиксирана широчина на реда
 35. Основната характеристика на RAM паметта е:
  1.   че е енергозависима
  2. че е с голям обем
  3. че е сменяема
  4. че е енергонезависима
 36. Ориентацията на листа се определя от:
  1. Edit → Select All
  2.  Format → Font
  3. File → New
  4. File → Page Setup 
37. Основните структури, които се използват при изграждането на база данни са:
а/ йерархична, мрежова, релационна;
б/ йерархична, мрежова;
в/ релационна.
38. Основните типове данни са:
а/ Text; Memo; Number; Date/Time; Currency; Autonumber; Yes/No; OLE;
б/ Byte; Long Integer; Integer; Single Double;
в/ General Date; Long Date; Short Date; Long Time;
39. Поле наричаме стойностите съотвестващи на :
а/ отделните редове;
б/ отделните колони;
в/ цялата таблица.
40. Редовете в таблица могат ли да бъдат избирани за ключ:
а/ Да;
б/ Не;
в/ Нито едно от посочените.
41. Кой от радиобутоните служи за създаване на нова база от данни при първоначално стартиране на Access:
а/ Blank Database;
б/ Database Wizard;
в/ Open an Existing Database.
42.       Кои са основните обекти, които се използват при работа в Access:
а/ Tables; Queries; Forms; Reports; Macros; Modules;
б/ Tables; Queries; Forms; Reports;
в/ Tables; Queries; Macros; Modules.
43.       Възможно ли е данните в даден запис на база данни да бъдат от един и същи тип:
а/ Да;  б/ Не; в/ Нито едно от посочените.
44.       Кой от бутоните в обек Tables се използва за отваряне на съществуваща таблица с възможност на извършване на промени в структурата на дадена таблица:
а/Open;           б/ Design;       в/ New.
45.       Как се сменя избраното за ключ поле на таблицата:
а/ с клавиш Backspace;      
б/ с командата Delete Rows;
в/ като се избере друго поле за ключ.
46.       При  работа с  таблица  данните могат да се сортират:
а/ по две или повече полета;
б/ само по едно поле;
в/ не подлежи на сортиране.
47.       Какво трябва да зададем в полето Match на прозореца Find, ако търсим съвпадение на данните в цялото поле:
а/ Start of Field;
 б/ Any Part of Field;
в/ Whole Field.
Име
Фамилия
Успех от приемен изпит
Иван
Георгиев
           < 4.00
48.       Заявката , илюстрирана таблично, има следния резултат :


а/ Списъкът на номерата, имената и фамилиите на учениците, които имат успех под 4.00 на приемния изпит и не се казват “Иван Георгиев”;
б/ Списъкът на имената и фамилиите на учениците, които имат успех под 4.00 на приемния изпит и се казват “Иван Георгиев”;
в/Списъкът на имената и фамилиите на всички ученици, които имат успех по-голям от 4.00 на приемния изпит и не се казват “Иван Георгиев”.
49.       Възможно ли е включването на изображения в етикета на справката:
а/ Да;
б/ Не;

в/ Нито едно от посочените.

Няма коментари:

Публикуване на коментар