вторник, 9 май 2017 г.

Създаване на прости формули и абсолютизиране на координати на клетка MS Excel 2010

В MS Excel формулите се създават по следния начин.
Избира се клетката в която ще се появи резултата от формулата. Въвежда се символа за равенство. изписването на формулата може да стане на ръка или с кликване на мишката в клетката, от която ще се черпи информация за формулата.
Нашата формула ще е сбор между две числа. Клетката, в която ще се появи резултата е А3. Клетките, от които ще взема стойности и ще ги събира са А1 и B1 със знак + помежду им.
Удобството на формулата се състои в това, че ако променим съдържанието в някоя от клетките, от които черпи информация, веднага ще има коректна промяна и в резултата.
За да приключим въвеждането на формулата натискаме клавиша Enter. Преминаваме на нов ред в клетка С2, а резултата който имаме към момента е нула.

Ако кликнете веднъж в клетка С1 в полето за функция ще видите изписана формулата (=А1+В1), която въведохте по-горе. А като резултат ще виждате изчислената стойност, която е 0. Ако кликнете два пъти върху клетка С1 ще влезете в режим на редактиране, където може да я поправите, ако прецените че сте сгрешили.
Нека сега въведем числа в клетките А1 и В1. Виждате, че резултата веднага се променя спрямо формулата.
Размножаване на формулата в повече клетки.
1. Поставете стрелката на мишката в долния десен ъгъл на клетката С1, където е черната точка. Стрелката  се променя на черно кръстче.
2 . Изтеглете няколко клетки надолу и отпуснете.
3. Имате резултата.
Кликнете върху някоя от клетките с нула.
В случая избрахме клетка С4 и в лентата с формула виждате от къде черпи информация тази клетка =А4+В4.

Размножаването на формулата се изразява в това, че формулата съдържа информация за две клетки стоящи в ляво от нея и знак + между тях. Преминете по другите клетки ще видите как се променя формулата за всяка клетка. Тя приема последователността, която сме задали в първия ред, но сега го пренася на всеки следващ ред, с клетките от сътоветния ред.
Обобщено: Клетката, в която ние създаваме формула е като център на координатна система и помни на какво разстояние от нея се намират съответно другите клетки. При размножаването се запазва това правило.
Въведете стойности за клетки от колони А и В до където се намира размножената формула. Виждате измененията във всяка клетка.

Въвеждане на формула с повече аритметични действия.
Следваща стъпка е да въведем формула, с повече аритметични действия. Винаги трябва да се съобразяваме с математическия  приоритет. Първо се извършват действията умножение и деление, след това събиране и изваждане. Ако искаме да се извърши действие събиране преди умножение, трябва да се поставят скоби.
Маркирайте всички  числа в колона С и натиснете Delete. Изстриваме и формулите с тях.

Изберете клетка С3.
В нея ще опишем формула, която ще има умножение и събиране. Искаме действието да бъде събери стойностите от клетки А1 и В1 и след това ги умножи по стойността от клетка А1.
Запишете: = А1+В1*А1.
Променихме стойностите, за да можем по-лесно да видим  дали формулата ни работи.
Какво прави формулата, която сме въвели по този начин?
 Първо умножава стойностите от клетките А1 и В1. 2*5 и дава 10. След това събира стойността на А1 към полученото 10 и резултата е 12.
Ние обаче искахме първо да се извърши действие събиране и след това умножение. За да постигнем исканото, трябва да вмъкнем скоби във формулата. Кликнете два пъти с мишката в клетка С3 и въведете скобите. Ето и резултата. Виждате, че стойността се промени от 12 на 14.
Сега размножете формулата с двоен клик върху черната точка на клетка С3. Така формула ще се появи на редовете до където има стойности в клетките им.
Абсолютизиране на координати на клетка.
Изстрийте съдържанието от колона С. Въведете стойност 4 в клетка F1. В клетка D1 изпишете формула A1+F1.
Размножете формулата по познатия от горе начин.
Трябва да имате следната ситуация.
На всеки ред сега клетката от колона D  чете стойност от клетка от колона А + стойност от клетка от колона F. Ние обаче искаме събираното число към стойностите от колона А винаги да е 4, което въведохме в клетка F1.
Изберете клетка D1. В лентата с формулата кликнете между F и 1. Щракнете еднократно клавиш  F4 от клавиатурата. Появява се знак $ пред всяка от F и 1.
Така правим, че при размножаване на формулата, клетката F1 е "заключена", т.е. няма да се промени и на всички редове надолу ще фигурира именно тя.
Координатите, които използва размножената формула ще са клетките от колона А и тъй нар. константа, която направихме клетка F1.

идея за урока от www.youtube.com/watch?v=Vn8NqyvtHt4

Няма коментари:

Публикуване на коментар