вторник, 4 април 2017 г.

Представяне на алгоритми


Естествените езици не могат да бъдат използвани за описване на алгоритми, заради възможност от неясно и двусмислено изразяване. Описаният на естествен език алгоритъм може да се окаже неде-терминиран. Средства за недвусмислено представяне на алгоритмите са единствено машинните езици и езиците за програмиране, но програмирането не е умение, което се постига лесно.

В следващи уроци ще се учим да представяме алгоритмите на езика за програмиране C#.Описване на алгоритми – чрез ограничен естествен език
Вдясно е представена, на ограничен

естествен език, процедура за решаване

 на линейното уравнение a.x + b = 0.

  Да изпълним процедурата, като зададем

 за променливата a стойност –7, а за променливата b – стойност 14. На стъпка 3, в променливата x се пресмята –b/а = 14/–7 = 2 и процедурата ще изведе 2. Забележете различното значение, което влагаме в знака за равенство при описанието на алгоритмични процедури – пресмята се изразът, който е отдясно на знака и стойността му е новата стойност на променливата отляво. Казваме, че пресметнатата стойност на израза се присвоява на променливата.

Ако се опитаме да изпълним тази процедура с коя да е стойност за b и a = 0, тогава стъпка 3 няма да може да се изпълни заради не възможността да се дели на 0. Процедурата не е алгоритмична, защото не завършва успешно за някои стойности на входните данни.

На снимка към процедурата от горния слайд е добавена проверката дали a = 0. Тъй като знакът за равенство вече е запазен за присвояването на стойност, сравняването на две стойности за съвпадане означаваме с двойно равенство. Сега процедурата няма да спре аварийно при a равно на 0, но пък има друг дефект – ако a е 0 и b е 0, тогава всяка стойност на x e решение, а процедурата ще изведе невярното съобщение "Няма решение".

С още една проверка, показана на втората снимка като стъпка 6, поправяме и този дефект, за да получим алгоритъма за решаване на линейни уравнения.Основни типове блокове1. Блокове за начало и край (Фиг. 3а). Тези два блока са с овална форма. Блокът НАЧАЛО определя мястото, от което започва изпълнението на алгоритъма и се среща еднократно в блок-схемата. В него не влизат стрелки и излиза една стрелка, показваща кой е следващият блок. Блокът КРАЙ определя място, където се прекратява изпълнението на алгоритъма. Такива блокове могат да бъдат няколко, като трябва да има поне един. От него не излиза стрелка, а може да влизат няколко.

2. Блокове за вход и изход (Фиг. 3б). В първия вид блок се описват входни данни и се указва моментът, в който алгоритъмът получава тези входни данни. Вторият вид блок посочва момента на извеждането и извежданите междинни или крайни резултати. Произволен брой стрелки влизат и точно една стрелка излиза от тези два вида блокове. Алгоритъмът изпълнява предписаният вход или изход и продължава изпълнението с блока, който е посочен от излизащата стрелка.

3. Обработващият блок (Фиг. 3в) има форма на правоъгълник и в него се описват операции над обекти, които не са проверки, например изчисляване на изрази и запазване на резултата. Произволен брой стрелки влизат в този блок и точно една стрелка излиза от него.

4. С блока от Фиг. 3г се предписва проверка на някакво условие. В резултат процедурата се разклонява на две в зависимост от това изпълнено ли е условието или не. Блокът има произволен брой входни стрелки и две изходни. Ако условието е в сила, изпълнението продължава с блока, към който сочи стрелката, надписана с ДA, а ако не – с блока, към който сочи стрелката, надписана с НE.


Блок-схема на алгоритъма
за решаване на линейно уравнение

Няма коментари:

Публикуване на коментар