вторник, 25 април 2017 г.

Основни функции в MS EXCEL 2010

Аргументите на функциите могат да бъдат числови стойности, изрази, адреси на клетки
1) МАТЕМАТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ

Функция
Действие
ABS (аргумент)
Връща абсолютната стойност (модул) на аргумента
SQRT (аргумент)
Връща квадратен корен от аргумента
SUM (аргумент1; аргумент2;...)
Връща сумата на аргументите
SUMIF (област от клетки за
проверка на условие; условие;
област от клетки за сумиране)
Връща сумата на клетките, които удовлетворяват условието
PRODUCT (аргумент1; аргумент2;...)
Връща произведението от аргументите
POWER (аргумент1; аргумент2)
Връща аргумент1 на степен аргумент2
SIN (аргумент)
Връща синус от аргумента, зададен в радиани
COS (аргумент)
Връща косинус от аргумента, зададен в радиани
TAN (аргумент)
Връща тангенс от аргумента, зададен в радиани
DEGREES (аргумент)
Превръща аргумента от радиани в градуси
RADIANS (аргумент)
Превръща аргумента от градуси в радиани
MOD (аргумент1; аргумент2)
Връща остатъка от деление на аргумент1 със аргумент2
QUOTIENT (аргумент1; аргумент2)
Връща цялото число от делението на аргумент1 със аргумент2
RAND ()
Връща случайно число между 0 и 1
SIGN (аргумент)
Връща знака на аргумента: 1 - ако стойността е положително
число, 0 - ако стойността е 0, -1 - ако стойността е отрицателно число
EXP (аргумент)
Връща числото е на степен аргумента
LN (аргумент)
Връща натурален логаритъм от аргумента
LOG10 (аргумент)
Връща десетичен логаритъм от аргумента
LOG (аргумент1; аргумент2)
Връща логаритъм от аргумент1 при основа аргумент2
FACT (аргумент)
Връща факториел от аргумента
COMBIN (аргумент1; аргумент2)
Връща броя на комбинациите от аргумент1 на брой
елемента от клас аргумент2
PI ()
Връща стойността на числото пи до 15 знака след десетичната запетая
2) СТАТИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ
Функция
Действие
MAX (аргумент1; аргумент2;...)
Връща най-голямата стойност между аргументите
MIN (аргумент1; аргумент2;...)
Връща най-малката стойност между аргументите
AVERAGE (аргумент1; аргумент2;...)
Връща средната аритметична стойност на аргументите
GEOMEAN (аргумент1; аргумент2;...)
Връща средната геометрична стойност на аргументите
COUNT (клетка1; клетка2;...)
Връща броя на клетките, което съдържат само числа
COUNTA (област от клетки)
Връща броя на клетките в областта
COUNTIF (област от клетки; условие)
Връща броя на клетките от областта, които удовлетворяват условието
3) МАТРИЧНИ ФУНКЦИИ
Функция
Действие
VLOOKUP (стойност за търсене;
област от клетки; номер на
колона; true/false)
Търси стойност в първата колона на областта
от клетки и връща стойност в същия ред от колоната
в областта със зададения номер. За търсене с точност
се поставя FALSE, а с приближение - TRUE
HLOOKUP (стойност за търсене;
оласт от клетки; номер на
колона; true/false)
Търси стойност в първия ред на областта
от клетки и връща стойност в същата колона
от реда в областта със зададения номер. За търсене
с точност се поставя FALSE, а с приближение - TRUE
INDEX (област от клетки;
номер на търсения ред; номер
на колона от областта, от
която се взема стойност)
Връща стойност от таблицата
MATCH (стойност за търсене;
област от клетки; 1/0/-1)
Връща позицията на стойността. За търсене с точност
се използва 0. За търсене на най-голямата стойност,
по-малка или равна на зададената се използва 1. За
търсене на най-малката стойност, по-голяма или равна
на зададената се използва -1. За последните две се
изисква подреждане съответно във възходящ и низходящ ред
ROW (клетка)
Връща номера на реда в адреса
ROWS (област от клетки)
Връща номерата на редовете в адрес или област
COLUMN (клетка)
Връща номера на колоната в адреса
COLUMNS (област от клетки)
Връща номерата на колоните в редица от адреси
4) ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ
Функция
Действие
AND (аргумент1; аргумент2;...)
Връща стойност TRUE (истина), когато всички аргументи са
верни и стойност FALSE (лъжа), когато някой аргумент
не е верен
OR (аргумент1; аргумент2;...)
Връща стойност TRUE (истина), когато поне един от
аргументите е верен и стойност FALSE (лъжа), когато
всички аргументи са неверни
IF (логическо условие;
ст-ст1 при истина – TRUE;
ст-ст2 при лъжа – FALSE )
Ако логическото условие е изпълнено в клетката се
показва стойност1, а ако не е изпълнено – стойност2
NOT (условие)
Връща стойността на логическото отрицание на условието
5) ФУНКЦИИ ЗА ДАТА И ВРЕМЕ
Функция
Действие
TODAY ()
Връща текущата дата във вид на сериен номер
(при формат Date - връща деня във вид на дата, при формат
Number - връща броя на дните, изминали след 1.01.1900 г.)
NOW ()
Връща текущата дата и час във вид на сериен номер
(при формат Time връща само часа, а при формат Date - само датата)
DATE (година; месец; ден)
Връща посочената дата във вид на сериен номер
(при формат Date - връща датата, при формат Number връща броя на дните, изминали след 1.01.1900 г.)
6) ФУНКЦИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ
Функция
Действие
CONCATENATE (текст1; текст2;...)
Връща няколко текста, слепени в един текст
EXACT (текст1; текст2)
Сравнява два текста и връща TRUE, ако текстовете
са идентични и FALSE, ако се различават
LEFT (текст; Х)
Връща първите Х на брой символи от текста
RIGHT (текст; Х)
Връща последните Х на брой символи от текста
MID (текст; X; Y)
Връща символен низ, който започва от позиция Х на текста и
съдържа Y на брой символи
LEN (текст)
Връща броя символи в текста
T (число)
Превръща аргумента число в символен низ
VALUE (текст)
Превръща текст, който съдържа цифри в число
CHAR (ASCII код)
Връща символа, съответстващ на ASCII кода
CODE (число)
Връща ASCII кода на числото

Създаване на електронна таблица, форматиране и работа с формули в MS Excel 2010 create table formulas formating

Отворете програмата  MS Excel 2010 и запишете работата си с името  "касова бележка" .
Въведете, както е указано на снимките следните данни.
Стъпка 1. В клетка В2 въведете касова бележка. Текстът излиза и към клетка С2, оставете така записа.
Стъпка 2. Отидете в клетка G2. Въведете Дата. С Enter преминете в клетка G3 и въведете ДДС, в клетка Н3 въведете 20%
Стъпка 3.  В клетка С6 въведете код на стока и кликнете отстрани. След това изберете клетката и ще се активира бутона Wrap Text. . Натиснете бутона и текста  се разполага в клетката, като тя се разширява. Указано е на снимката отдолу.
 Стъпка 4. Въведете последователно със стъпката отгоре и останалите текстове: име на стока, единична цена, цена с ДДС, брой, стойност. Трябва да имате снимката отдолу.
Стъпка 5. Маркирайте клетки от С7 до С11 и с десен клик на мишката извикайте подменюто. От него изберете Format Cells.
Стъпка 6. Отваря се диалогов прозорец Format Cells, в който трябва в секция Number  да изберете Text. Наттиснете ОК. Сега в маркираните клетки, ще може да въвеждате, както искате цифри, които ще се приемат като текст.
Стъпка 7. Въведете последователно в клетките от С7 до С11 следния текст: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005.  Ако не бяхме направили  стъпка 6 при изписване на 0001, в клетката щеше да се изпише 1.
Стъпка 8. Въведете последователно в клетки от D7 до D11 текстовете: 
кафе
чай
сок
сметана
кока кола
Стъпка 9. Въведете в клетките от Е7 до Е11 числата:
2.2
1.9
2.5
0.4
2.1
Маркирайте клетките от Е7 до Е11. С десен бутон на мишката изберете Format Cells и в секция Number изберете Currency . Потърсете за Symbol - лв. Bulgarian. Трябва да получите като снимката отдолу. Натиснете ОК.

Стъпка 10. Въведете в клетка от G7 до G11 числата, както е указано на снимката:


 Стъпка 11. Маркирайте  колони  F, H – и от подменюто с десен клик изберете Format Cells. Задайте типа данни, които ще се появят в тези клетки да бъдат Currency. Натиснете ОК.

 Стъпка 12. Маркирайте таблицата и изберете външната рамка на таблицата да е с двойна линия,

 Стъпка 13. Направете фонът на заглавния ред (антетката) на таблицата да е оцветен в сив цвят а текста да е в бяло,
В клетка Н2 използвайте функцията, за дата, която да е днешна. (В клетката H2 да се използва функция за текущата дата). Това направете като кликнете върху 
бутона    fx (ограден в червено) изберете както е указано на снимката.


В това поле се появява днешната дата.
ДДС се определя на 20%. В клетките в колона "Цена с ДДС", трябва да въведете подходяща формула със стойностите на клетки, за да получите цената с ДДС. 
В клетка F7 в полето до бутона    fвъведете формула от типа цена + цена * ДДС(%) или  
f= E7+E7*H3 
За всички клетки надолу направете аналогично изписване, но съобразете какви ще са данните, които използва функцията за пресмятане. Podskazka: В клетка F9 ще се промени =E9+E9*H3
След като подпълните цялата колона "Цена с ДДС", подпълнете колоната "Стойност". Формулата  =  цена с ДДС * брой.
Накрая трябва да имате следните данни в таблицата. Ако промените някои от данните използвани във формулите, ще имате автоматична промяна в резултатите.
А сега с данните,  с които разполагае направете следните неща.
1. определете общата стойност.
Маркирайте клетките в колона стойност от H7 до H11 със бутон CTRL от клавиатурата селектирайте и клетка H12. Натиснете бутона за вмъкване на функции fx и изберете функцията за сумиране SUM. Натиснете ОК
 и направете следното в диалоговия прозорец за Function Arguments. Ако е така като на снимката, натиснете ок.

Имате сумирана стойност.
2. определете общия брой.
Начинът на определяне е подобен на горния със стойностите.
3. Определете минималната цена.
Помислете коя функция ще се използва тук...

Накрая трябва да имате следната таблица с данни в нея и форматиране...
Успешен ден! До скоро!