четвъртък, 30 март 2017 г.

Тема №2: „Модели на данни. Видове. Примери." MS Access 2010, 10 клас

1   1.   Модели на данни
Обектите, за които се събират данни в БД, обикновено са тясно свързани помежду си. Тези връзки се отразяват в БД чрез създаване на релации (отношения) между обектите или техните характеристики.
Начин за представяне и съхраняване на данни за обекти от един и същи тип е използването на таблица: всеки ред на таблицата съдържа данните за един обект (запис), а колоните  (обединяващи клетки на редовете) – съотвените характериситки на обекта.

Пример: Таблица с данни
Различните начини, използвани за описване на връзките между данните, се отразяват на организацията на данните, наречена модел на данните или логическа структура на БД.
1  2.   Видове модели на данни
При проектиране на БД се използват четири основни модела данни:
Релационен модел – широко разпространен, т.к. е лесен за усвояване и използване, а йерархичният и мрежовият могат да се реалзират чрез него.
Йерархичен модел – всички записи са в отношение на йерархична подчиненост, т.е. всеки запис може да има прозиволен брой наследници, но само един родител, така че могат да се представят като дървовидна струтктуа. Йерархичното дърво е обърнато с коена нагоре. Корен на дървото представлява една единствена таблица, Потребителите осъществяват достъп до данните в размките на този модел, като започват от корена и обхождат дървото надолу, докато стигнат желанните данни.
Мрежови модел – установява връзка между независимите елементи на данни. В такъв модел един запис в БД може да бъде свързан с всеки друг запис от БД. Описваните обекти се обединяват в мрежа. Една БД се състои от няколко множества, които съдържат записи.Всяка съвкупност от записи може да се включи към една или повече мрежи. Тук има бърз достъп до данните. Работата с мрежова БД е сложна и иска специална подготовка на потребителя.
Обектноориентиран модел – данните се разделят на класове от обекти, различаващи се по структура на включените обекти, по действията, извършвани с тях, и по събититята, в които участват.

Няма коментари:

Публикуване на коментар