четвъртък, 30 март 2017 г.

Тема 11. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки, MS Access 2010, 10 клас

1.Основни понятия
Филтрирането на записи в БД е най-простия пример за избор, наричан критерий за избиране на данни. Често се налага търсене на данни, които се съхраняват в няколко свързани таблици. За този случай се използва езикъ за манипулиране с данни, чрез който към СУБД се отправят различни заявки. Съвременния СУБД използва обикновено езика SQL, чрез който от прозиволна програма можем да отправим заявка към съответната СУБД. Помощната програма на СУБД Access ни освобождава от необходимостта да знаем SQL, т.к. на практика го използваме като създаваме заявки с помощта на графични потребителски интерфейс.
2.Видове заявки в БД
Езикът SQL използван от СУБД Access дават възможност за следните видове заявки:
·         Заявки за извличане(Select Query)-получаваме данни от една или няколко таблици;
·         Кръстосана заявка (Crosstab Query) – за компактно предтавяне на изчислими резултати за посочени записи. Резултатите се групират или по имена на колони, или по имена на редове;
·         Заявка за действие (Action Query) – за извършване на действия за актуализиране на данни;
·         Параметрична заявка (Parameter Query) – дава възможност да променим заявка от предишните типове в момента на нейното изпълнение от СУБД.
Отворете файл Disc IT 10 klas izd Izkustva>Razdel_1>1_11
3.Създаване на заявки в режим на проектиране(Design View)
Следвайте стъпките:

·         Щракнете в страница Create > панела Queries >върху бутона Query Design. Появява се основния прозорец за проектиране на заявки и диалоговия прозорец Show Tables.
Oт таблицата избираме таблиците или справките, чиито данни ще включим в завката. При създаване на заявка нейният тип по подразбиране е завка за извличане (Select)
·         От колоните на долната част на прозореца от разгъващите се списъци на реда Field избираме едно след друго имената на всички участващи полета в заявката.
·         В реда Criteria се задават критериите, на които трябва да отговарят сътоветните полета.
·         Реда Sort дава възможност за задаване и сортиране на получените данни от заявката във възходящ или низходящ ред спрямо избраното поле от БД.
·         Реда Show дава възможност за избор дали определно поле от справката да бъде видимо в крайния резултат от справката, т.е. в режим на използване.
4. Създаване на справки с помощта на програмата помощник Wizard
·         Щракнете в страница Create > панела Queries >върху бутона Query Wizard . Появява се диалогов прозорец New Query за автоматично генериране на заявка.
За да създадете проста заявка за селектиране е необходимо да изберете Simple Query Wizard. Натинете ОК.Появява се диалогов прозорец с името Simple Query Wizard. В полето Tables/Queries трябва да изберете таблицата, която ще участва при създаването на справката. С помощта на бутона >(включва един запис) или >>(включва всички записи на избраната таблица) трябва да изберете кои полета ще участват в заявката, която създавате и да ги включите в списъка Select Fields. При включване на грешно поле, списъка може да се редактира с бутона <.
·         Въвеждане на име на заявката

·         Краен резултат при изпълнението на заявката:
5.Изпълнение за заявки
·         Чрез двукратно щракване върху името на заявката в панела All Access Objects, който съдържа всички създадени до мометна обекти в БД.

·         С помощта на страница Design, панела Result и бутона Run: Вижте таблицата по-долу.


Създаване на заявка в БД „Хотелски резервации“
Задача: Създаване на справка, която използва информация само от една таблица
Използвайте режим на проектиране(Design View).
Справка даваща информация за наличните свободни стаи, като необходимата информация за заявката да се използва таблица Хотелска база. В заяквата да участват и трите полета от таблицата. Критериите за филтриране на информацията от таблицата са следните:
За полето room_type трябва да въведте код със тойност 1, т.к. с него е описана единична стая в таблица Стая.
За полето zaeta въведете стойност False в полето за определяне на критериите. Това определя, че в таблицата Хотелска база ще бъдат филтрирани само тези записи, при които съответните стаи са свободни.
В реда Show махаме отметките под тези полета. Задайте име на справката. Появва се в реда на Queries.
Задача: Създаване на справка, която използва информация от няколко взаимосвързани таблици.
Пример: Създаване справка Списък на клиенти от Пловдив
Полетата, които ще участват са номер, име и фамилия на клиент,, име на град. Първите полета са от таблица Клиент, последното от таблица Град.Няма коментари:

Публикуване на коментар