четвъртък, 30 март 2017 г.

Тема №1: „Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери.“ 10 клас

1.   Таблици и бази от данни (БД)
Днес хората използват информация от различни области, събрана и класифицирана по определни признаци. Съхраняването на разнообразни данни с много голям обем в неподреден вид създава проблеми при работа с тях. За да се оперира лесно с тази информация, тя трябва да бъде структурирана по определен начин, удобен за намиране на необходимата информация, за въвеждане на нова, коригиране на вече въведена, подреждане (сортиране) или друга обработка.
Съхраняването и обработката на големи обеми данни отначало се е основавало на файлова системи. През 60-те години на 20 век се появява понятието база от данни.
Под база от данни(БД) се разбира съкупност от данни, съхранени и организирани по определен начин, така че да могат да бъдат ефективно обработвани с компютър.
При работа с големи обеми от данни е важно данните да бъдат структурирани, записвани и съхранявани по такъв начин, че да бъдат удобни за обработка от различни програми и за нуждите на различни потребители.
Данните в БД се съхранява във вид на файлове, в които информацията е разделена на записи, всеки от които се състои от едно или повече полета. Характерно за базата данни е, че данните са независими от приложенията. Това ги прави универсални за иползване от различни програми и в различни периоди от време.
2.   Примери за бази от данни
Пример са системите за резервация на самолетни билети, за управление на личния състав на фирма или учреждение, за библиотечна информация, за банкова информация, за хотелска информация и т.н.
Седмичната програма на кината в даден град е много прост пример за база данни, в която се съхранява информазия за прожектираните филми, организирани по дата и час.
3.   Характеристика на БД
·         Съдържа данни, достъпни за много потребителски приложения; (един път съхранени, данните могат да се използват многкратно в едно или няколко приложения);
·         Структурана е по подходящ начин (ако съдържа данни за филмите и жанровете ще има връзка между всеки филм и жанр);
·         Има минимален излишък на данни (избагва се съхраняването на едни и същи данни на различни места в БД);
·         Представянето на данни е независимо от начина на физическото им съхраняване, т.н. логически аспект на данните;
·         Използване на правила и стандарти при представянето на данните;
·         Осигуряване на сигурност на данните.
4.   Системи за управление на бази от данни (СУБД)
За обработкра на големи потоци от данни е подходящо да се използват специализирани софтуерни системи за управление на бази от данни (СУБД), които се грижат за създаването, поддържането и експлоатацията на БД. Те разполагат с мощни средства за проектиране както на структурата на БД, така и на потребителския интерфейс в нея.
СУБД осигуряват взаимна независимост на данните и приложните програми. При програми за управление и обработка на данни, соновани на файлова система, промяната на структурата само в един файл, например поради въвеждането на нова характеристика на даден обект изисква преправянето  на всички програми, които ползват файла. При програми, соновани на СУБД, това не е необходимо – ще трябва да се коригират само тези от тях, които използват новата характеристика.

В СУБД данните се централизират, т.е. всички данни се запазват на едно място. Така се елеминира дублирането на данни, пести се памет и се намаляват рисковете от поява на противоречиви данни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар