петък, 31 март 2017 г.

Тема №8 Създаване на формуляри в БД „Хотелски резервации“, MS Access 2010

Отидете в Libraries -> Documents-> Razdel_1 -> 1_7. Копирайте файла с име Hotel_10_1_7. След като имате файл с име Hotel_10_1_7 – Copy отворете този документ.
За да извършите автматично генериране на формуляр за таблица Резервация, е необходимо да изпълните следните стъпки:
-изберете таблицата от списъка All Access Objects, който се намира в лявата част на основния прозорец на програмата.

- на страница Create в панела Forms щракнете бутона Form
Имате формуляр за таблица Резервация. С десен бутон в името на формуляра „Резервация“ изберете Save, за да съхраните формуляра. Тогава ще се появи в  списъка All Access Objects формуляр под таблиците.

четвъртък, 30 март 2017 г.

Създайте ефект на отварящи се и затварящи се червени пердета в Power Point 2010


Ресурса,  с който ще работите е на адрес: mediafire.com/folder/k8xhck4xc3493/Curtain или е на вашия компютър.

Отворете програмата. 
Стъпка 1:
В първи слайд напишете: „Добре дошли! Започнете работа с Power Point! Забавлявайте се!“ 
Във втория запишете:“Thanks for watching!

Форматирайте текста по ваше желание.
Стъпка 2: 
Изберете първи слайд. От менюто Inset изберете Pictures и потърсете папката, в която са файловете със завесите и кликнете върху файла с име “Stage Curtain is opening General9x". Снимката се появява на екрана в първия  слайд. Разтеглете снимката върху целия слайд.
Стъпка 3:
Отново от менюто Insert> Pictures > FileFоlder /папката със записаните снимки/ > снимка с име "General9x". Трябва да имате следното на екрана.  
Стъпка 4: Активирайте меню Animation> и бутона Animation Pane

Стъпка 5:  Изберете от менюто Animation > Add Animation > Exit > Fade
Стъпка 6: В Animation Pane панела вдясно кликнете с десен бутон върху Picture 4 и от падащото меню изберете Start with previous.
 


В същия панел Animation Pane вдясно кликнете с десен бутон върху Picture 4 и от падащото меню изберете  Timing

В диалоговия прозорец задайте 5 сек за Delay. Натиснете ОК.
Стъпка 7:
Изберете втория слайд. В него ще направим подобно нещо, но завесите да се затварят. Следвайте стъпките. От менюто Insert > Pictures > в папката със снимките изберете файла с име "Stage Curtain is Closing General 9x".
Разтеглете и задайте Send to Back. Снимка не виждате, но тя е там!!!
Стъпка 8: Отново от менюто Insert > Pictures > файл с име "RedCurtain General 9x". Разтеглете и задайте Send to Back. Трябва да имате следното:


Текста трябва да се вижда задължително след като се затворят завесите. Това е причината да зададем на снимките Send to Back.
Стъпка 9: От менюто Animation > Add Animation > Entrance > Fade правите ефекта на затваряне на завесите.
Стъпка 10: В секцията  Animation Pane > с десен клик на мишката от падащото подменю изберете Start with previous
Стъпка 11: В Animation Pane>с десен клик изберете Timing. В диалоговия прозорец задайте 5 сек за Delay.:
Ефектът е на лице. Стартирайте  Slide Show и вижте резултата.
Поздравления  за добре свършената работа!

Тема №10. „Търсене и редактиране на данни“, MS Access 2010

Филтриране
Командите за филтриране се на страница Home в панела Sort&Filter
Задача: Филтрирайте данни в таблица Хотелска база.
Отворете от „Диск10 клас ИТ“ ,папка от раздел 1,файл Hotel_10_1_10.

Кликнете върху таблицата Хотелска база. Поверете дали сте в изглед на използване Datasheet View в страница Home>панел Views>бутон View. Виждате въведенетие в таблицата до момента данни.
Ще извършим филтриране на данни в колоната с име Тип стая. Маркирайте съответната колона или изберете за текуща дадена клетка от нея. В страница Home > панел Sort&Filter > бутон Filter. Друг по-бърз начин е да щракнете на стрелката в дясно от името на колоната.
И в двата случая се визуализира падащ списък, в който се задават критериите за филтриране. Тъй като филтрираме текст, в полето се визуализира командата Text Filters.
След натискане на ОК, трябва да имате следното:
Виждте, че в дясно от Тип стая се появи икона за филтриране. Ако искате да анулирте филтриране натиснете команда /Clear filters from Типп стая/.

Задача: филтрирайте на данни в таблица Резервация.
Изберете таблица Резервация. И в колоната Брой дни-престой направете следното.
Появява се диалогов прозрец Custom Filter. В текстовото поле въедете 3.
Филтриране на данни във форма:
Задача: Отворете формуляра  Форма за въвеждане на данни за хотелска база. Извършете филтриране на данни по полето Тип стая. Като резулктата трябва да получите данни за единични стаи. Дайствията са аналогични както при филтриране в таблица.


Сортиране на данни
Записите в таблиците или формите са подредени (сортирани) по основния ключ.
За да ги разгледаме в друга последователност използваме командата за сортиране вариант Ascending(възходящ) или Descending(низходящ)
За да се махне сортирането от дадено поле е необходимо да натиснем бутона Remove sort, който е в панела Sort&Filter.
Редактиране на данни
Данните винаги трябва да са актуални, затова се налага често тяхното редактиране.
Операции на редактиране на данни:
Обновяване: Посочваме с мишката съответната клетка. Анулиране на промени става чрез бутона ESC.
Добавяне: Отиваме в последния специален ред.
Изтриване: маркиране на поле – бутон DEL. ВИнаги излзиа даилоговпрозорец за предупреждение!!!!

Тема 11. Справки в БД – основни понятия, създаване на заявки, MS Access 2010, 10 клас

1.Основни понятия
Филтрирането на записи в БД е най-простия пример за избор, наричан критерий за избиране на данни. Често се налага търсене на данни, които се съхраняват в няколко свързани таблици. За този случай се използва езикъ за манипулиране с данни, чрез който към СУБД се отправят различни заявки. Съвременния СУБД използва обикновено езика SQL, чрез който от прозиволна програма можем да отправим заявка към съответната СУБД. Помощната програма на СУБД Access ни освобождава от необходимостта да знаем SQL, т.к. на практика го използваме като създаваме заявки с помощта на графични потребителски интерфейс.
2.Видове заявки в БД
Езикът SQL използван от СУБД Access дават възможност за следните видове заявки:
·         Заявки за извличане(Select Query)-получаваме данни от една или няколко таблици;
·         Кръстосана заявка (Crosstab Query) – за компактно предтавяне на изчислими резултати за посочени записи. Резултатите се групират или по имена на колони, или по имена на редове;
·         Заявка за действие (Action Query) – за извършване на действия за актуализиране на данни;
·         Параметрична заявка (Parameter Query) – дава възможност да променим заявка от предишните типове в момента на нейното изпълнение от СУБД.
Отворете файл Disc IT 10 klas izd Izkustva>Razdel_1>1_11
3.Създаване на заявки в режим на проектиране(Design View)
Следвайте стъпките:

·         Щракнете в страница Create > панела Queries >върху бутона Query Design. Появява се основния прозорец за проектиране на заявки и диалоговия прозорец Show Tables.
Oт таблицата избираме таблиците или справките, чиито данни ще включим в завката. При създаване на заявка нейният тип по подразбиране е завка за извличане (Select)
·         От колоните на долната част на прозореца от разгъващите се списъци на реда Field избираме едно след друго имената на всички участващи полета в заявката.
·         В реда Criteria се задават критериите, на които трябва да отговарят сътоветните полета.
·         Реда Sort дава възможност за задаване и сортиране на получените данни от заявката във възходящ или низходящ ред спрямо избраното поле от БД.
·         Реда Show дава възможност за избор дали определно поле от справката да бъде видимо в крайния резултат от справката, т.е. в режим на използване.
4. Създаване на справки с помощта на програмата помощник Wizard
·         Щракнете в страница Create > панела Queries >върху бутона Query Wizard . Появява се диалогов прозорец New Query за автоматично генериране на заявка.
За да създадете проста заявка за селектиране е необходимо да изберете Simple Query Wizard. Натинете ОК.Появява се диалогов прозорец с името Simple Query Wizard. В полето Tables/Queries трябва да изберете таблицата, която ще участва при създаването на справката. С помощта на бутона >(включва един запис) или >>(включва всички записи на избраната таблица) трябва да изберете кои полета ще участват в заявката, която създавате и да ги включите в списъка Select Fields. При включване на грешно поле, списъка може да се редактира с бутона <.
·         Въвеждане на име на заявката

·         Краен резултат при изпълнението на заявката:
5.Изпълнение за заявки
·         Чрез двукратно щракване върху името на заявката в панела All Access Objects, който съдържа всички създадени до мометна обекти в БД.

·         С помощта на страница Design, панела Result и бутона Run: Вижте таблицата по-долу.


Създаване на заявка в БД „Хотелски резервации“
Задача: Създаване на справка, която използва информация само от една таблица
Използвайте режим на проектиране(Design View).
Справка даваща информация за наличните свободни стаи, като необходимата информация за заявката да се използва таблица Хотелска база. В заяквата да участват и трите полета от таблицата. Критериите за филтриране на информацията от таблицата са следните:
За полето room_type трябва да въведте код със тойност 1, т.к. с него е описана единична стая в таблица Стая.
За полето zaeta въведете стойност False в полето за определяне на критериите. Това определя, че в таблицата Хотелска база ще бъдат филтрирани само тези записи, при които съответните стаи са свободни.
В реда Show махаме отметките под тези полета. Задайте име на справката. Появва се в реда на Queries.
Задача: Създаване на справка, която използва информация от няколко взаимосвързани таблици.
Пример: Създаване справка Списък на клиенти от Пловдив
Полетата, които ще участват са номер, име и фамилия на клиент,, име на град. Първите полета са от таблица Клиент, последното от таблица Град.Тема №2: „Модели на данни. Видове. Примери." MS Access 2010, 10 клас

1   1.   Модели на данни
Обектите, за които се събират данни в БД, обикновено са тясно свързани помежду си. Тези връзки се отразяват в БД чрез създаване на релации (отношения) между обектите или техните характеристики.
Начин за представяне и съхраняване на данни за обекти от един и същи тип е използването на таблица: всеки ред на таблицата съдържа данните за един обект (запис), а колоните  (обединяващи клетки на редовете) – съотвените характериситки на обекта.

Пример: Таблица с данни
Различните начини, използвани за описване на връзките между данните, се отразяват на организацията на данните, наречена модел на данните или логическа структура на БД.
1  2.   Видове модели на данни
При проектиране на БД се използват четири основни модела данни:
Релационен модел – широко разпространен, т.к. е лесен за усвояване и използване, а йерархичният и мрежовият могат да се реалзират чрез него.
Йерархичен модел – всички записи са в отношение на йерархична подчиненост, т.е. всеки запис може да има прозиволен брой наследници, но само един родител, така че могат да се представят като дървовидна струтктуа. Йерархичното дърво е обърнато с коена нагоре. Корен на дървото представлява една единствена таблица, Потребителите осъществяват достъп до данните в размките на този модел, като започват от корена и обхождат дървото надолу, докато стигнат желанните данни.
Мрежови модел – установява връзка между независимите елементи на данни. В такъв модел един запис в БД може да бъде свързан с всеки друг запис от БД. Описваните обекти се обединяват в мрежа. Една БД се състои от няколко множества, които съдържат записи.Всяка съвкупност от записи може да се включи към една или повече мрежи. Тук има бърз достъп до данните. Работата с мрежова БД е сложна и иска специална подготовка на потребителя.
Обектноориентиран модел – данните се разделят на класове от обекти, различаващи се по структура на включените обекти, по действията, извършвани с тях, и по събититята, в които участват.

Тема №1: „Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление. Примери.“ 10 клас

1.   Таблици и бази от данни (БД)
Днес хората използват информация от различни области, събрана и класифицирана по определни признаци. Съхраняването на разнообразни данни с много голям обем в неподреден вид създава проблеми при работа с тях. За да се оперира лесно с тази информация, тя трябва да бъде структурирана по определен начин, удобен за намиране на необходимата информация, за въвеждане на нова, коригиране на вече въведена, подреждане (сортиране) или друга обработка.
Съхраняването и обработката на големи обеми данни отначало се е основавало на файлова системи. През 60-те години на 20 век се появява понятието база от данни.
Под база от данни(БД) се разбира съкупност от данни, съхранени и организирани по определен начин, така че да могат да бъдат ефективно обработвани с компютър.
При работа с големи обеми от данни е важно данните да бъдат структурирани, записвани и съхранявани по такъв начин, че да бъдат удобни за обработка от различни програми и за нуждите на различни потребители.
Данните в БД се съхранява във вид на файлове, в които информацията е разделена на записи, всеки от които се състои от едно или повече полета. Характерно за базата данни е, че данните са независими от приложенията. Това ги прави универсални за иползване от различни програми и в различни периоди от време.
2.   Примери за бази от данни
Пример са системите за резервация на самолетни билети, за управление на личния състав на фирма или учреждение, за библиотечна информация, за банкова информация, за хотелска информация и т.н.
Седмичната програма на кината в даден град е много прост пример за база данни, в която се съхранява информазия за прожектираните филми, организирани по дата и час.
3.   Характеристика на БД
·         Съдържа данни, достъпни за много потребителски приложения; (един път съхранени, данните могат да се използват многкратно в едно или няколко приложения);
·         Структурана е по подходящ начин (ако съдържа данни за филмите и жанровете ще има връзка между всеки филм и жанр);
·         Има минимален излишък на данни (избагва се съхраняването на едни и същи данни на различни места в БД);
·         Представянето на данни е независимо от начина на физическото им съхраняване, т.н. логически аспект на данните;
·         Използване на правила и стандарти при представянето на данните;
·         Осигуряване на сигурност на данните.
4.   Системи за управление на бази от данни (СУБД)
За обработкра на големи потоци от данни е подходящо да се използват специализирани софтуерни системи за управление на бази от данни (СУБД), които се грижат за създаването, поддържането и експлоатацията на БД. Те разполагат с мощни средства за проектиране както на структурата на БД, така и на потребителския интерфейс в нея.
СУБД осигуряват взаимна независимост на данните и приложните програми. При програми за управление и обработка на данни, соновани на файлова система, промяната на структурата само в един файл, например поради въвеждането на нова характеристика на даден обект изисква преправянето  на всички програми, които ползват файла. При програми, соновани на СУБД, това не е необходимо – ще трябва да се коригират само тези от тях, които използват новата характеристика.

В СУБД данните се централизират, т.е. всички данни се запазват на едно място. Така се елеминира дублирането на данни, пести се памет и се намаляват рисковете от поява на противоречиви данни.